12 września 2023

Kiedy można skorzystać z przerwy w wykonaniu kary?

Zgodnie z ustawą Kodeks karny wykonawczy uzyskanie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności jest możliwe w opisanych poniżej przypadkach.

 

Choroba psychiczna lub ciężka choroba a przerwa w wykonaniu kary

 

Ustawa przewiduje, że sąd penitencjarny udziela przerwy w przypadkach choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej skazanemu wykonywanie kary. Przy czym za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym odbywanie kary pozbawienia wolności może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego życia poważne niebezpieczeństwo. Co jest bardzo istotne, ocena "ciężkości" choroby nie może być dokonywana in abstracto, powinna być przeprowadzana w każdym przypadku oddzielnie. Jednocześnie proces dowodzenia charakteru choroby wymaga sięgnięcia do wiadomości specjalnych tj. przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych.

 

Względy rodzinne lub osobiste a przerwa w wykonaniu kary

 

Sąd może udzielić przerwy w wykonaniu kary również wówczas gdy przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste skazanego.

 

Kwestia dobra rodziny w orzecznictwie rozumiana jest rygorystycznie – sądy generalnie uznają, że należna kara pozbawienia wolności ze swej istoty powodować może negatywne konsekwencje dla rodziny i dopiero w wyjątkowych sytuacjach mogą one prowadzić do przerwy w wykonaniu kary. W post. SA w Lublinie z 15.6.2011 r. (II AKzw 540/11, KZS 2011, Nr 9, poz. 121) wskazano, że "fakt orzeczenia kary pozbawienia wolności i wprowadzenia jej do wykonania jest zwyczajną konsekwencją popełnienia przestępstwa zagrożonego tą karą. Natomiast pozbawienie wolności członka rodziny zazwyczaj prowadzi do pogorszenia sytuacji jego najbliższych. Okoliczność, że skazany ma ograniczoną możliwość udzielenia pomocy najbliższym w ich sprawach życiowych z uwagi na pozbawienie go wolności, jako stanowiąca normalną konsekwencję odbywania kary, nie uzasadnia sama w sobie udzielenia przerwy w karze w celu np. bieżącej opieki nad najbliższymi, czy uzyskania środków finansowych. Członkowie rodziny skazanego są zobowiązani do podjęcia wzmożonego wysiłku w celu zapewnienia sobie podstawowych warunków egzystencji bez jego pomocy. Dopiero w wypadku, kiedy nie jest to możliwe, a jednocześnie ich sytuacja jest na tyle trudna, że zagrożony jest ich byt, uzasadnione jest rozważenie możliwości zastosowania wobec skazanego instytucji przerwy w karze, o ile oczywiście obecność skazanego na wolności może prowadzić do poprawy sytuacji jego najbliższych".

 

Warunki formalne udzielenia przerwy

 

Przerwa może zostać udzielone dopiero po rozpoczęciu wykonywania kary pozbawienia wolności (w tym również zastępczej kary pozbawienia wolności).

 

Wniosek o udzielenie przerwy może zostać złożony zarówno przez skazanego, jego obrońcę, ale także przez samego dyrektora zakładu karnego.

 

Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

 

Sądem właściwym do złożenia wniosku jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy. Natomiast sądem penitencjarnym właściwym miejscowo do udzielenia dalszych przerw jest sąd, który udzielił pierwszej przerwy. Jest on również właściwy do orzeczenia przerwy, o której mowa w § 3 (udzielanej przed upływem roku j.w.), jeżeli skazany nadal przebywa na wolności.

 

Adwokat Paula Reke - Adwokat w Poznaniu - Adwokat karny - przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

 

Niektóre życiowe okoliczności - związane z Twoim stanem zdrowia lub sytuacją rodzinną umożliwiają skorzystanie z przerwy w wykonaniu orzeczonej wobec Ciebie kary pozbawienia wolności. W takim przypadku konieczne jest jednak złożenia zasadnego i prawidłowego pod względem formalnym wniosku. Jeśli chcesz uzyskać pomoc prawną w uzyskaniu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności skontaktuj się ze mną.

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań - Kontakt Adwokat Paula Reke
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Święty Marcin 11A/4

61-803 Poznań

Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google Paula Reke
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat Facebook - Paula Reke Facebook
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat LinkedIn - Paula Reke LinkedIn
Kancelaria Adwokacka  Poznań Adwokat Paula Reke  - Adwokat Poznań - Detektyw Poznań - Dobry adwokat Poznań - Tani Adwokat Poznań