03 listopada 2023

Podwyższenie i obniżenie alimentów na dziecko - kiedy jest możliwe?

Czy i kiedy mogę podwyższyć - obniżyć alimenty na dziecko?

 

Możliwość obniżenia lub podwyższenia alimentów odnosi się do sytuacji kiedy posiadamy już ugodę lub orzeczenie sądu w zakresie przyznanych alimentów.

 

Należy jednak wiedzieć, że nie w każdej sytuacji Sąd zmieni wysokość alimentów. Aby do tego doszło musi nastąpić tzw. zmiana stosunków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi wprost, że „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

Kodeks nie definiuje co oznacza „zmiana stosunków” lecz orzecznictwo w tym zakresie jest tak bogate, że można przyjąć, że do zmiany stosunków zachodzi np. w następujących okolicznościach:

1) istotnego zwiększenia lub zmniejszenia możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji;

2) istotnego zwiększenia lub zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego;

3) wyjścia przez uprawnionego ze stanu niedostatku;

4) ustania możliwości zarobkowych zobowiązanego;

5) uzyskania przez dziecko możliwości do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb, czego nie należy wiązać z samym faktem osiągnięcia pełnoletniości;

6) powstania nadmiernego uszczerbku dla rodziców świadczących alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka;

7) braku starań pełnoletniego dziecka w uzyskaniu samodzielności w przypadku alimentów świadczonych przez rodziców na rzecz tego dziecka;

8) powstania nadmiernego uszczerbku dla zobowiązanego do alimentów brata lub siostry oraz jego najbliższej rodziny;

9) sprzeczności trwania dalszej alimentacji z zasadami współżycia społecznego;

10) istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza;

11) upływu czasu połączonego z istotnym wzrostem wysokości wydatków uprawnionego dziecka;

12) zaistnienia zmiany w sferze osobistej zobowiązanego do alimentacji rodzica polegającej na tym, że zobowiązanemu do świadczeń urodziło się kolejne dziecko;

13) powierzenia władzy rodzicielskiej zobowiązanemu do alimentacji w formie renty pieniężnej i rozpoczęcia częściowej realizacji tego obowiązku w naturze;

14) zawarcia małżeństwa przez osobę uprawnioną do alimentacji;

15) nawiązania konkubinatu przez zobowiązanego do alimentacji, co wpływać może korzystnie na ocenę jego możliwości majątkowych;

16) zaprzeczenia ojcostwa przez zobowiązanego do alimentów mężczyzny.

 

Po jakim czasie mogę żądać podwyższenia - obniżenia alimentów?

 

Przepisy nie regulują jaki czas musi upłynąć od zasądzenia alimentów by można było zmienić ich kwotę. W tym przypadku liczy się bowiem to czy nastąpiła opisana powyżej zmiana stosunków – jeśli tak to możemy wystąpić z pozwem.

 

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość zmiany świadczeń alimentacyjnych za okres poprzedzający wytoczenie powództwa (złożenie pozwu) ale jest ograniczona, ponieważ istnieje tylko wtedy, gdy po stronie uprawnionego do alimentacji pozostały z tego okresu niezaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte względem osoby trzeciej na zaspokojenie tych potrzeb.

 

Brak jest również ograniczeń co do ilości wszczynanych przez daną osobę spraw o zmianę wysokości świadczenia alimentacyjnego.

 

Jak i gdzie złożyć pozew o podwyższenie - obniżenie alimentów?

 

Pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego lub dziecka.

Pozew jest zwolniony z opłaty.

Do pozwu należy załączyć niezbędne dokumenty, które będą potwierdzały, że zaszła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę wysokości alimentów.

W pozwie możliwe jest złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Uwzględniając powództwo, sąd w sentencji wyroku zmienia orzeczenie lub umowę dotyczącą obowiązku alimentacyjnego, nawiązuje więc do takiego orzeczenia lub umowy, i w sposób niebudzący wątpliwości określa zakres dokonanej zmiany.

 

Adwokat Paula Reke - adwokat rodzinny - sprawa o alimenty - Poznań

 

Jeśli zastanawiasz się czy w Twoim przypadku możliwa jest zmiana wysokości zasądzonych/ustalonych w ugodzie alimentów, umów się na konsultację.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań - Kontakt Adwokat Paula Reke
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań
Kancelaria Adwokacka Adwokat Paula Reke Poznań

+48 723 476 185

Święty Marcin 11A/4

61-803 Poznań

Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Opinie Google Paula Reke
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat Facebook - Paula Reke Facebook
Adwokat Paula Reke - Adwokat Poznań - Adwokat w Poznaniu - Adwokat LinkedIn - Paula Reke LinkedIn
Kancelaria Adwokacka  Poznań Adwokat Paula Reke  - Adwokat Poznań - Detektyw Poznań - Dobry adwokat Poznań - Tani Adwokat Poznań